Co potřebujete k zapsání rozestavěné stavby

a) geometrický plán,
b) čestné prohlášení + žádost o záznam (viz formuláře pro KU v odkazech vpravo dole)

Co potřebujete k zapsání stavby ke kolaudaci

a) geometrický plán,
b) žádost o záznam (viz formuláře pro KU v odkazech vpravo dole),
c) kolaudační rozhodnutí (stavební úřad),

Co potřebujete k zapsání rozděleného pozemku

a) geometrický plán,
b) žádost o vklad (viz formuláře pro KU v odkazech vpravo dole),
c) souhlas stavebního úřadu s rozdělením pozemku (územní řízení),
d) smlouva (kupní, darovací ...)

Geometrický plán

Geometrický plán se vyhotovuje pro :
a) změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky,
b) rozdělení pozemku,
c) změnu hranice pozemku,
d) vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu v katastru,
e) určení hranic pozemků při pozemkových úpravách v případě, že jejich výsledky nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu,
f) doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem, pokud se jeho hranice vytyčují a označují v terénu,
g) opravu geometrického a polohového určení nemovitosti,
h) upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení,
i) průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků,
j) vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku.

Vytyčování hranic pozemků

Podkladem pro vytyčení hranice pozemku je :
a) digitální mapa,
b) geometrický plán, který je součástí listiny o právních vztazích k nemovitostem evidovaným v katastru,
c) záznam podrobného měření změn a dokumentace o vytyčení hranice pozemku podle dříve platných předpisů, nebo
d) digitalizovaná mapa, analogová mapa, popřípadě jiný mapový podklad zobrazující pozemky, k nimž jsou evidovány právní vztahy.